The Carbon Clock is tickin | Zegar węgla tyka 

The MCC Carbon Clock shows how much CO2 can be released into the atmosphere to limit global warming to a maximum of 1.5°C and 2°C, respectively.

With just a few clicks, you can compare the estimates for both temperature targets and see how much time is left in each scenario.

Zegar węglowy MCC pokazuje, ile CO2 można uwolnić do atmosfery, aby ograniczyć globalne ocieplenie odpowiednio do maksymalnie 1,5 ° C i 2 ° C.

Za pomocą zaledwie kilku kliknięć możesz porównać szacunki dla obu celów temperaturowych i zobaczyć, ile czasu pozostało w każdym scenariuszu.

In line with the recent IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C, the Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) has updated its Carbon Clock.
In 2015, with the Paris Climate Agreement, all nations around the world set themselves the goal of limiting global warming to well below 2°C (preferably 1.5°C) compared to pre-industrial levels.

However, since around 42 Gt of CO2 is emitted globally every year—the equivalent of 1332 tonnes per second—this budget is expected to be used up in just over nine years. The budget for staying below the 2°C threshold, for its part, of approximately 1170 Gt, will be exhausted in about 26 years.

Global Commons and Climate Change (MCC) zaktualizował swój zegar węglowy. W 2015 r., Dzięki porozumieniu klimatycznemu z Paryża, wszystkie narody na całym świecie postawiły sobie za cel ograniczenie globalnego ocieplenia  poniżej 2 ° C (najlepiej 1,5 ° C) w porównaniu do poziomów sprzed epoki przemysłowej. 

Ponieważ jednak każdego roku na świecie emitowanych jest około 42 Gt CO2 – równowartość 1332 ton na sekundę – oczekuje się, że budżet ten zostanie wykorzystany w   dziewięć lat. Z kolei budżet na utrzymanie się poniżej progu 2 ° C, wynoszącego około 1170 Gt, zostanie wyczerpany za około 26 lat.

And to limit warming to 2ºC—the limit agreed upon in the Paris climate accord—we have nine years to act under the most pessimistic scenario, and 23 years to act under the most optimistic.

Aby ograniczyć ocieplenie do 2ºC – limitu uzgodnionego w porozumieniu klimatycznym z Paryża – zostało nam na to 9 lat  w najbardziej pesymistycznym scenariuszu  23 lata.

CONSEQUENCES / KONSEKWENCJE

AD 1

Climate Migrants – Migracja Ludzi

Climate change is already displacing thousands of people. There is little doubt that the coming decades will see a vast increase in the number of people forced from their homes by global warming.

Zmiany klimatu już wypierają tysiące ludzi. Nie ma wątpliwości, że w nadchodzących dziesięcioleciach nastąpi znaczny wzrost liczby ludzi zmuszonych do opuszczenia domu przez globalne ocieplenie

Climate change poses an increasing threat to vulnerable populations in many parts of the world. A few communities have already made the difficult decision to relocate in the face of climate-related phenomena – an occurrence that is sure to become more commonplace in the future.

Climate change has been a factor in major conflicts in recent years, including Darfur and Syria, where drought and desertification are exacerbated by global warming. Yet climate is rarely the sole cause of conflict or forced migration. More often it’s a combination of factors, including growing populations, resource constraints, and short-sighted government policies.

This story begins with case studies of small communities facing severe threats from climate change effects, and continues with a look at large populations made vulnerable by human-induced changes to Earth’s climate.

Zmiany klimatu stanowią coraz większe zagrożenie dla wrażliwych populacji w wielu częściach świata.

Kilka społeczności podjęło już trudną decyzję o przeprowadzce w obliczu zjawisk związanych z klimatem – zjawisko, które z pewnością stanie się bardziej powszechne w przyszłości. Napewno w ciągu 9 lat

Zmiany klimatu były czynnikiem powodującym poważne konflikty w ostatnich latach, jak  w Darfurze i Syrii, w których suszę i pustynnienie pogłębia globalne ocieplenie.

Jednak klimat rzadko jest jedyną przyczyną konfliktów lub przymusowej migracji. Częściej jest to kombinacja czynników, w tym rosnące populacje, ograniczenia zasobów i krótkowzroczna polityka rządowa.

In 2018 alone, 17.2 million new displacements associated with disasters in 148 countries and territories were recorded (IDMC) and drought displaced 764,000 people in Somalia, Afghanistan and several other countries.

Tylko w 2018 r. Odnotowano 17,2 mln nowych przesiedleń związanych z katastrofami w 148 krajach i terytoriach (IDMC), a susza wysiedliła 764 000 osób w Somalii, Afganistanie i kilku innych krajach.

AD 2

Arctic Climate Change – Zmiana klimatu – Arktyka

One billion people threatened by climate change risks to oceans, polar and mountain regions, UN report warns.No part of the world will be spared from the impacts of climate change as oceans warm and ice sheets and glaciers melt, causing rapid sea-level rise that could affect one billion people by 2050.

Raport ONZ ostrzega, że ​​miliard ludzi jest zagrożony zmianą klimatu oceanów, regionów polarnych i górskich.Żadna część świata nie zostanie oszczędzona przed skutkami zmian klimatu, gdy oceany się ocieplą, a pokrywy lodowe i lodowce stopią się, powodując szybki wzrost poziomu morza, który może dotknąć miliard ludzi do 2050 r.

One picture instead of a thousand words. Record melting ice in Greenland.

Jedno zdjęcie zamiast tysiąca słów. Rekordowe topnienie lodu na Grenlandii.

The sea level will rise

Why the Arctic Matters for Global Warming ?

Nowhere is climate change more obvious than in the Arctic. And the Arctic helps to regulate the world’s temperature, so as more Arctic ice melts the warmer our world becomes.Sea levels are rising.

Over the past century, the global average sea level has risen four to eight inches.

Poziom morza wzrośnie

Dlaczego Arktyka ma znaczenie dla globalnego ocieplenia?

Nigdzie zmiany klimatu nie są bardziej oczywiste niż w Arktyce.  W ciągu ostatniego stulecia globalny średni poziom morza wzrósł z 10 cm do 20.32 cm

Topnienie lodu arktycznego ma przyspieszyć wzrost poziomu morza. Eksperci szacują nawet, że do 2100 r. poziom oceanów wzrośnie aż o 10 metrów, konsekwencją  ļędzie zalnie dużych nadmorskich miast i zatopieniu niektórych małych krajów wyspiarskich,

The Arctic’s ‘Carbon Bomb

 Arktyczna „bomba węglowa”

The Arctic’s ‘Carbon Bomb’ Could Screw the Climate Even More
Arctic permafrost, a “sleeping giant” of greenhouse gases, is melting faster than expected and could release 1.5 trillion tons of carbon dioxide.

Arctic methane release is the release of methane from seas and soils in permafrost regions of the Arctic. While it is a long-term natural process, methane release is exacerbated by global warming. This results in negative effects, as methane is itself a powerful greenhouse gas.

Arktyczna „bomba węglowa” może jeszcze bardziej zepsuć klimat Arktyczna wieczna zmarzlina, „śpiący gigant” gazów cieplarnianych, topi się szybciej niż oczekiwano i może uwalniać 1,5 biliona ton dwutlenku węgla.

Arktyczne uwalnianie metanu to uwalnianie metanu z mórz i gleb w regionach wiecznej zmarzliny Arktyki. Chociaż jest to naturalny proces długotrwały, uwalnianie metanu pogarsza globalne ocieplenie. Powoduje to negatywne skutki, ponieważ sam metan jest silnym gazem cieplarnianym.

There’s So Much Methane in This Arctic Lake That You Can Light the Air on Fire / W tym arktycznym jeziorze jest tyle metanu, że można go zapalić w powietrzu.

Methane bubbles trapped in ice on Abraham Lake, in Alberta, Canada, during winter 2016-17. In the summer, the gas (produced by microbes in the lake sediments) escapes into the air—a process scientists have demonstrated with unconventional methods. Photo via Flickr/juneaidrao.

Bąble metanu uwięzione w lodzie na jeziorze Abraham, w Albercie, Kanada, podczas zimy 2016-17. Latem gaz (wytwarzany przez drobnoustroje w osadach jeziornych) ucieka w powietrze – proces, który naukowcy wykazali niekonwencjonalnymi metodami. Zdjęcie za pośrednictwem Flickr / juneaidrao.

———————————————————————-

The release of methane from the Arctic leads to the total destruction of our planet.

———————————————————————-

Uwalnianie metanu spod Arktyki, prowadzi do całkowitej zagłady naszej planety.

———————————————————————-

AD 3

Amazon fires and climate change | Pożary Amazonii i zmiany klimatu

The Amazon is a key component of Earth’s climate system. It holds about a quarter as much carbon as the entire atmosphere and single-handedly absorbs about 5% of all the CO2 we emit each year.

But if such rapid deforestation continues, it will foil efforts to keep global temperatures in check.

Scientists fear parts of the Amazon could pass a critical threshold and transform from a lush rainforest into a dry, woody grassland. And that could bring catastrophic consequences not only for people in South America, but also for everyone around the world.

Amazonia jest kluczowym elementem ziemskiego systemu klimatycznego.

Zawiera około jednej czwartej więcej węgla niż cała atmosfera i samodzielnie pochłania około 5% całego CO2, który emitujemy każdego roku.

Ale jeśli tak szybkie wylesianie będzie kontynuowane, udaremni wysiłki, aby utrzymać globalne temperatury pod kontrolą. Naukowcy obawiają się, że części Amazonii mogą przekroczyć próg krytyczny i przekształcić się z bujnego lasu deszczowego w suchą, zalesioną trawę. A to może przynieść katastrofalne konsekwencje nie tylko dla ludzi w Ameryce Południowej, ale także dla wszystkich na całym świecie.

End of civilization: climate change apocalypse could start by 2028

Koniec cywilizacji. Apokalipsa zmian klimatu może rozpocząć się już w  2028 roku

The clock is ticking

Opracowanie: Piotr Biedroń (Kraków International Green Film Festival)