KINO CENTRALNE / CENTRAL CINEMA
Miasteczko Festiwalowe na Bulwarach Wiślanych ul.Smocza
17.00-22.00

17:00

Wade
Director: Upamanyu Bhattacharyya / Kalp Sanghvi Duration:11:00 Country: India


[ENG] In a version of Kolkata, India rendered unliveable by sea level rise, things take a dark turn when a family of climate change refugees are ambushed by a tiger on the flooded streets.
[PL] Kiedy Indie przestają być dobrym miejscem do życia ze względu na podnoszący się poziom mórz, w Kalkucie sprawy przybierają mroczny obrót, gdy rodzina uchodźców klimatycznych wpada w zasadzkę tygrysa na zalanych ulicach.

Sea Shepherd / Morski Pasterz
Director: Débora Mendes Duration: 04:45 Country : Portugal


[ENG] A girl serves fish in a restaurant until it runs out.The film has excerpts from Captain Paul Watson’s TedTalk, founder and president of the an organization called Sea Shepherd, who uses direct action to protect ocean’s life.
[PL] Dziewczyna podaje ryby w restauracji, dopóki nic po nich nie pozostanie.Film zawiera fragmenty wypowiedzi z TedTalk kapitana Paula Watsona, założyciela i prezesa organizacji Sea Shepherd, który poprzez bezpośrednie działania chroni życie w oceanach.

Killing Games /  Igrzyska Śmierci
Director: Camilla H. Fox Duration: 26:00 Country: United States


[ENG] On any given weekend, some of America’s most iconic wild animals are massacred in wildlife killing contests. Bloodied bodies are weighed and stacked like cords of wood, and prizes are awarded to the “hunters” who kill the largest or the most of a targeted species.
[PL] Co weekend część najbardziej rozpoznawalnych dzikich zwierząt Ameryki jest masakrowana w konkursach na zabijanie. Zakrwawione ciała są ważone i układane w stosy niczym drewno, a nagrody przyznawane są „łowcom”, którzy zabiją największe zwierzę lub najwięcej z danego gatunku.

Hern
Director: Urszula Morga Duration: 08:30 Country: Poland


[ENG] A contemporary tale about the human-nature relationship. A dog abandoned on the edge of a forest gets a chance to take revenge on its owners, who must confront the spirit of the forest.
[PL] Współczesna opowieść o relacji między człowiekiem a naturą. Porzucony na skraju lasu pies dostaje szansę na zemstę na swoich właścicielach, którzy muszą zmierzyć się z duchem lasu.

Roadkill
Director: Leszek Mozga Duration: 07:45 Country: Poland


[ENG] Roadkill is a stop-motion animated thriller. One alpha male deer goes for an evening car ride and has an unfortunate car accident.
[PL] Roadkill to animowany thriller. Jeleń alfa wybiera się na wieczorną przejażdżkę samochodem i ma niefortunny wypadek samochodowy.

Choker / Dławik
Director: Orson Cornick Duration: 04:00 Country: United Kingdom


[ENG] As a girl drops from the sky onto a crowded beach, a mysterious man drives at breakneck speed towards her. CHOKER is a unique narrative take on one of the biggest challenges facing our planet. Due to its ‚no dialogue’ nature, it is a film that we hope will resonate with audiences around the world.
[PL] Kiedy dziewczyna spada z nieba na zatłoczoną plażę, tajemniczy mężczyzna pędzi w jej kierunku na złamanie karku. DŁAWIK to unikalne opowiadanie o jednym z największych wyzwań, jakie stoi przed naszą planetą. Ze względu na jego pozbawiony dialogu charakter mamy nadzieję, że przemówi do publiki z całego świata.

Empty Skies / Puste Niebo
Director: Deng Fisher / Luke Fisher Duration: 18:30 Country: United States


[ENG] A boy and his new friend hunt their village’s last sparrow for a reward to save his sick Grandma during Communist China’s Great Leap Forward (1958-1961).
[PL] Chłopiec wraz z jego nowym przyjacielem polują na ostatniego wróbla w wiosce, aby zdobyć nagrodę i uratować swoją chorą babcię podczas Wielkiego Skoku Komunistycznego Chin (1958-1961).

Pant Hott / Krzyk Rozpaczy
Director: Richard Reens Duration: 22:00 Country: United States


[ENG] As the world’s chimpanzee population dwindles in the wild, one man risks everything to care for a group of mistreated animals rescued by Jane Goodall’s Chimp Eden Sanctuary in South Africa.
[PL] Kiedy światowa populacja szympansów kurczy się w naturalnym środowisku, jeden człowiek ryzykuje wszystko, by zaopiekować się grupą źle traktowanych zwierząt ocalonych przez Jane Goodall’s Chimp Eden Sanctuary w RPA.

19:00

Sides of Horn
Director: Toby Wosskow Duration: 17:00 Country: United States


[ENG] Film tells the story of South Africa’s poaching war based on actual events. This dramatic short film paints an unbiased portrait of a modern war that is tearing apart communities and driving a pre-historic species to the verge of extinction.
[PL] Film opowiada o wojnie kłusowników w Południowej Afryce. Oparty na prawdziwych wydarzeniach maluje obiektywny obraz współczesnej wojny rozdzierającej społeczeństwa i doprowadzającej prehistoryczne gatunki na skraj wyginięcia.

Tigers on The Border / Tygrysy na Granicy
Director: Katarzyna Górniak Duration: 34:00 Country: Poland


[ENG] When the unusual transport with ten tigers stopped at the Polish-Belarusian border, all of Poland observed their deteriorating health. The author of the document set out on the trail of tigers and found their tracks in several European countries.
[PL] Kiedy niezwykły transport z dziesięcioma tygrysami zatrzymał się na granicy polsko-białoruskiej, cała Polska obserwowała ich pogarszający się stan zdrowia. Autorka dokumentu wyruszyła tropem tygrysów i odnalazł ich ślady w kilku krajach europejskich.

20:00

Giant Slaves
Director: Andras Csapo / Andras Matai Duration: 46:00 Country: Hungary


[ENG] As the world’s chimpanzee population dwindles in the wild, one man risks everything to care for a group of mistreated animals rescued by Jane Goodall’s Chimp Eden Sanctuary in South Africa.
[PL] Kiedy światowa populacja szympansów kurczy się w naturalnym środowisku, jeden człowiek ryzykuje wszystko, by zaopiekować się grupą źle traktowanych zwierząt ocalonych przez Jane Goodall’s Chimp Eden Sanctuary w RPA.

21:00

Sea of Shadows / Zatoka Cieni
Director: Richard Ladkani Duration: 105:00 Country: Austria


[ENG] When Mexican drug cartels and Chinese traffickers join forces to poach the rare totoaba fish in the Sea of Cortez, their deadly methods threaten to destroy virtually all marine life in the region.
[PL] Kiedy meksykańskie kartele narkotykowe i chińscy przemytnicy łączą siły, by polować na rzadkie ryby totoaba w Morzu Corteza, ich metody zagrażają zniszczeniu praktycznie całego życia morskiego w regionie.

Megafires. Investigating a Global Threat
Director: Cosima Dannoritzer Duration: 90:00 Country: France


[ENG] All over the globe, catastrophic wildfires are threatening not only our homes and our lives, but also the climate and our future. Why are megafires beyond human control and what makes them so insatiable? What is our part of the responsibility in causing this crisis?
[PL]  Katastrofalne w skutkach pożary na całym świecie niosą niebezpieczeństwo nie tylko dla naszych domów i żyć, ale także dla klimatu i przyszłości. Dlaczego megapożary są poza ludzką kontrolą i co sprawia, że są tak nienasycone? Jak bardzo jesteśmy odpowiedzialni za wywołanie tego kryzysu?

DOLNE MŁYNY/ ZET PE TE
ul. Dolnych Młynów 10
20:30-22:00

The Carnivore’s Dilemma / Dylemat Mięsożercy
Director: Benoit Bringer Duration: 52:00 Country: France


[ENG] This is the story of a personal and universal quest: is it still possible to eat animals respecting their well-being, the planet and our health?
[PL] To historia osobistego i uniwersalnego śledztwa: czy to możliwe, żeby jeść zwierzęta, jednocześnie dbając o ich dobro, dobro planety i nasze zdrowie?

KINO W PARKU
Park Reduta
20:00-22:00

The Biggest Little Farm / Nasze Miejsce na Ziemi
Director: John Chester  Duration: 90:00 Country: USA


[ENG] The well-known director with his wife realize their dream of owning a farm functioning in accordance with the laws of nature. They implement a unique project: 10,000 trees, over 200 types of crops and dozens of animal species living in harmony with each other and their nature.
[PL] Znany reżyser z żoną realizują marzenie o własnej farmie funkcjonującej w zgodzie z prawami natury. Realizują wyjątkowy projekt: 10 tysięcy drzew, ponad 200 rodzajów upraw i dziesiątki gatunków zwierząt żyjących w zgodzie ze sobą i swoją naturą.