National Geographic is the official partner of CGFF

191 Views0 Comment

National Geographic Channel is the official partner of the CGFF! Read more about our cooperation!

                  We are very pleased to announce that National Geographic Channelbecame the official partner of the 2ndedition of Cracow Green Film Festival!We are convinced that our cooperation will bring a lot of good things for the festival and, above all, for its participants. We can show first fruits of joint activities off right now! Thanks to the kindness of National Geographic during the festival you will be able to admire the wonderful photo exhibition of Joel SartorePhoto Ark– creating a breathtaking collection of threatened creatures, and take part in the screening of a notorious film with Leonardo DiCaprioBefore the Flood. And this is only part of the attractions that we are going to prepare together for you!

National Geographic prompts viewers to learn more. Through exciting documents, reportages and entertainment programs, it enriches our knowledge about the surrounding world. National Geographic engages and challenges to get to know everything more deeply, newly. Thanks to cooperation with the National Geographic Society, established around the world researchers and photographers, their programs are interesting, reliable, and show breathtaking shots which remain in our minds for a long time. National Geographic offers the access to unique people, places and events around our planet. It shows and brings closer the world through programs on various areas of our lives: science and technology, history and psychology.

“Now more than ever, our planet needs our help”

But this is not just a TV channel. This is part of a bigger project like theNational Geographic Society. It supports research, exploration, and conservation in every part of the globe every year. They focus their attention on key projects that emphasize science, technology, and storytelling to help protect species-at-risk, better understand human history and culture, and conserve some of our planet’s last wild places. National Geographic organizes social campaigns that, thanks to its huge reach, make people aware and influence thousands of people – like Planet or Plastic– which in a simple but ingenious way shows our impact on the problem of plastic pollution. Thanks to the meter, in which we declare the cancellation of individual products, we realize how much waste we produce every day.

“I want people to care, to fall in love, and to take action” – Joel Sartore

 During the 2ndedition of CGFF we will be able to admire and impressive photo exhibition, which is the result of a long-term project – Photo Ark. It is carried out in order to raise awareness and develop solutions to help restore the balance between wild animals and their natural environment. The effect of this project, carried out by the photographer Joel Sartore, is to create portraits of all species living in captivity, inspire actions by education and rescue wild animals by supporting nature conservation programs in the field. After the completion of the Photo Ark project, it will become an important record of the life of particular species and an argument emphasizing the importance of their protection. Sartore has already immortalized over 6,000 individuals, and the impressive results of his work we will admire in August in Cracow!

 “Clean air, water and a livable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics it is a question of our own survival” – Leonardo DiCaprio

 If you could know the truth about the threat of climate change — would you want to know? Before the Flood, presented by National Geographic, features Leonardo DiCaprioon a journey as a United Nations Messenger of Peace, traveling to five continents and the Arctic to witness climate change firsthand. He goes on expeditions with scientists uncovering the reality of climate change and meets with political leaders fighting against inaction. He also discovers a calculated disinformation campaign orchestrated by powerful special interests working to confuse the public about the urgency of the growing climate crisis. With unprecedented access to thought leaders around the world, DiCaprio searches for hope in a rising tide of catastrophic news.

More about effects of our cooperation with National Geographic soon! Follow us on:https://www.facebook.com/CracowGreenFilmFestival/


Telewizja National Geographic oficjalnym partnerem 2. edycji CGFF! Zobacz, co przyniesie nasza współpraca!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że telewizja National Geographiczostała oficjalnym partnerem 2. edycji Cracow Green Film Festival!Jesteśmy przekonani, że ta współpraca przyniesie wiele dobrego dla festiwalu, a przede wszystkim dla jego uczestników. Pierwszymi owocami wspólnych działań możemy pochwalić się już teraz! Dzięki uprzejmości National Geographic w trakcie festiwalu będziecie mogli podziwiać wspaniałą wystawę zdjęć Joela Sartore Photo Ark– tworzącą zapierającą dech w piersiach kolekcję zagrożonych wyginięciem stworzeń, a także wziąć udział w projekcji głośnego filmu z Leonardo DiCaprioCzy czeka nas koniec? (org. Before the Flood). A to tylko część atrakcji, które dla Was wspólnie przygotowujemy!

National Geographic skłania widzów, by dowiedzieli się więcej. Poprzez pasjonujące dokumenty i reportaże oraz programy rozrywkowe wzbogaca naszą wiedzę o otaczającym świecie. National Geographic angażuje i stawia wyzwania, by poznać głębiej, na nowo. Dzięki współpracy z Towarzystwem National Geographic, znanymi na całym świecie badaczami oraz fotografami, ich programy są interesujące, wiarygodne, pokazują zapierające dech w piersiach ujęcia i pozostają na długo w pamięci. National Geographic oferuje dostęp do unikalnych ludzi, miejsc i zdarzeń na całym świecie. Pokazuje i przybliża świat poprzez programy dotyczące różnych dziedzin naszego życia: naukę i technikę, historię oraz psychologię.

„Teraz bardziej niż kiedykolwiek nasza planeta potrzebuje naszej pomocy”

 Ale to nie jest tylko kanał telewizyjny. To część większego projektu jakim jest Towarzystwo National Geographic. Każdego roku wspiera ono badania oraz ochronę we wszystkich zakątkach świata. Jego uwaga koncentruje się na projektach, które kładą nacisk na naukę, technologię oraz narrację mające pomóc w chronieniu zagrożonych gatunków, lepszym zrozumieniu historii oraz kultury człowieka, a także ratowaniu ostatnich dzikich obszarów naszej planety. National Geographic organizuje akcje społeczne, które dzięki ogromnemu zasięgowi uświadamiają i wpływają na tysiące osób – jak Planeta albo plastikktóra w prosty, ale genialny sposób pokazuje nasz wpływ na problem zanieczyszczenia plastikiem. Dzięki licznikowi, w którym deklarujemy rezygnację z poszczególnych produktów, uzmysławiamy sobie jak ogromną liczbę odpadów produkujemy każdego dnia.

„Chcę, żeby ludzie zatroszczyli się, zakochali i podjęli działania” – Joel Sartore

 Podczas 2. edycji CGFF będziemy mogli podziwiać imponującą wystawę zdjęć, która jest wynikiem wieloletniego projektu – Photo Ark. Jest on realizowany w celu podniesienia świadomości i opracowania rozwiązań mających pomóc w przywróceniu balansu pomiędzy dziko żyjącymi zwierzętami, a ich naturalnym środowiskiem. Efektem tego projektu, realizowanego przez fotografa Joela Sartore, jest stworzenie portretów wszystkich gatunków żyjących w niewoli, inspirowanie działań przez edukację oraz ratowanie dzikich zwierząt poprzez wspieranie programów ochrony przyrody w terenie. Po zakończeniu projektu Photo Arkstanie się ważnym zapisem życia poszczególnych gatunków i argumentem podkreślającym znaczenie ich ochrony. Już teraz Sartore uwiecznił ponad 6 tys. osobników, a robiące ogromne wrażenie wyniki jego pracy będziemy podziwiać już w sierpniu!

„Czyste powietrze, woda oraz odpowiedni do życia klimat to niezbywalne prawa człowieka. A rozwiązanie tego kryzysu nie jest kwestią polityków, lecz kwestią naszego przetrwania”

 Leonardo DiCaprio

Gdybyś mógł poznać prawdę o zagrożeniu zmianami klimatycznymi – czy chciałbyś wiedzieć? W filmie, który będziemy mogli obejrzeć dzięki uprzejmości National Geographic, głównym bohaterem jest Leonardo DiCaprio. Wyrusza on w podróż jako Wysłannik Pokoju ONZ, aby – przemierzając pięć kontynentów i Arktykę – osobiście zaobserwować zmiany klimatu. Wybiera się na wyprawy z naukowcami, odkrywając rzeczywistość tych zmian i spotyka ze światowymi przywódcami politycznymi, walcząc z ich bezczynnością. Obnaża również kampanię dezinformacyjną zaaranżowaną przez potężne grupy interesów, które umyślnie wprowadzają opinię publiczną w błąd na temat kryzysu klimatycznego. Dzięki bezprecedensowemu dostępowi do autorytetów z całego świata, DiCaprio szuka nadziei pośród rosnącej fali katastroficznych wiadomości. Projekcja filmu Czy czeka nas koniec? (org. Before the Flood) odbędzie się w ramach CGFF – nie możecie tego przegapić!

Już wkrótce więcej o efektach naszej współpracy z National Geographic! Koniecznie śledźcie nas na: https://www.facebook.com/CracowGreenFilmFestival/