REGULAMIN KONKURSU „FILMOLOGIA-EKOLOGIA”

I. Postanowienia wstępne 

1.Organizatorem konkursu jest Fundacja Green Festival z siedzibą w Śledziejowicach gmina Wieliczka.

2.Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Udział w konkursie polega na wykonaniu wybraną techniką filmu o długości do 5 minut, którego tematyka ma dotyczyć, któregoś z problemów:
a) 
segregacja odpadów w najbliższym otoczeniu,
b) sposoby ochrony środowiska,
c) odnawialne źródła energii
d).promocja postaw proekologicznych.

Głównym celem konkursu jest:
a). wyłonienie najbardziej oryginalnego filmu promującego ochronę środowiska
b). Poszukiwanie innowacyjnej metody artystycznej i edukacyjnej, za pomocą której przekazywane będą w interesujący i atrakcyjny sposób zagadnienia promujące postawy ekologiczne
c) Promocja młodych talentów.
d). Podniesienie świadomości i edukacja dzieci i dorosłych w dziedzinie ochrony środowiska. 

Filmy mogą być dziełem indywidualnym lub zbiorowym, mogą być tworzone pod opieką instruktora lub samodzielnie. 

II. Warunki uczestnictwa 

1.Film do Konkursu może zgłosić twórca, jego opiekun prawny lub każdy dysponujący prawami autorskimi do filmu. 

2.Zgłaszający musi dysponować prawem do wykorzystanych w filmie utworów muzycznych. 

3.Zgłoszony film nie może zawierać treści wulgarnych i obraźliwych, naruszać dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich. 

III. Zgłoszenie 

1.Zgłoszeń dokonuje się pośrednictwem formularza na stronie www.greenfestival.pl/szkoly.

2.Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 października 2018 r.

IV. Ocena zgłoszeń 

1. Po upływie terminu zgłoszeń Organizator przystąpi do selekcji zgłoszeń. 

2. Zgłoszenia złożone po terminie, niekompletne, nieczytelne, niepodpisane, złożone przez osoby nieuprawnione nie zostaną dopuszczone do Konkursu. 

3. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

4. Po zakończeniu selekcji , Organizator zawiadomi Zgłaszającego telefonicznie lub drogą e-mailową o zakwalifikowaniu filmu do Konkursu. 

V. Nagrody 

1. Jury konkursowe przyzna nagrody i wyróżnienia dla najlepszych filmów. 

2. Rozdanie nagród na uroczystej gali finałowej odbędzie się w październiku w trakcie festiwalu International Green Film Festival w Krakowie. 

VI. Prawa autorskie 

1.Zgłaszający film na Konkurs udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na cele związane z International Green Film

2.Festival, jego promocją w szczególności w zakresie  publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania. 

3.Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie imienia, nazwiska i wizerunku autora/współautorów w celach promocji Konkursu, na stronach internetowych i w innych mediach. 

VII. Ochrona danych osobowych 

1.Zgłaszający wypełniając formularz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursu. 

IX. Postanowienia końcowe

1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 

2.Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub zakończenia konkursu bez podania przyczyny. 

X. Kontakt 

1.Informacji na temat konkursu udziela Koordynator Konkursu – office@greenfestival.pl.