JURY - ANIMACJA

Lu Pulici

Lu Pulici / Włochy

Things Were Better Before - Najlepsza Animacja 2020
Zobacz film na VOD - https://vod.greenfestival.pl/v/lepiej-juz-bylo,147.html
Yegane Moghaddam

Yegane Moghaddam / Iran

" ON THE COVER" - NAJLEPSZA  ANIMACJA -  2019

Zobacz film na VOD - https://vod.greenfestival.pl/v/na-okladce,4.html  
Vladi Yudi

Vladi Yudi / Ukraina