Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Green Festival z siedzibą w Śledziejowicach 172, 32-020 Wieliczka.

Z Fundacją można się kontaktować
a). listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej,
b). elektronicznie na adres e-mail: office@greenfestival.pl. 

Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania zawartej z Fundacją umowy, w wykonaniu której druga strona przekazała Fundacji Państwa dane osobowe jako osobie kontaktowej lub odpowiedzialnej z ramienia kontrahenta Biura do wykonywania bieżących obowiązków wynikającej z zawartej umowy. 

Dane osobowe Fundacja przetwarzać będzie do zakończenia realizacji i rozliczenia przedmiotowej umowy zawartej z Fundacją oraz w okresie niezbędnym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat. Po upływie powyższego okresu dalsze przetwarzanie danych ograniczone zostanie wyłącznie do celów archiwalnych i tylko o ile obowiązek ich archiwizacji wynikać będzie z przepisów obowiązującego prawa. 

Przesłane dane osobowe możemy przekazać: 

– podmiotom przetwarzającym w imieniu Fundacji dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych; 
– pozostałym podmiotom, które będą działać jako administratorzy tych danych decydując o sposobie i celach przetwarzania – wyłącznie, gdy obowiązek takiego udostępnienia danych wynikać będzie z przepisów prawa. 

Przysługuje Państwu prawo 
• dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania informacji czy Administrator przetwarza dane osobowe oraz informacji o takim przetwarzaniu; 
• sprostowania danych osobowych, jeżeli dane są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne; 
• żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane); 
• prawo do ograniczenia przetwarzanych danych, w takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Biuro nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych udostępnionych, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Fundację narusza właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Fundacja Green Festival wskazała osobę pana Grzegorza Dukielskiego, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:
a). korespondencyjnie na adres Fundacji;
b). mailowo – grzegorzdukielski@greenfestival.pl 

Zobowiązuje się do przekazania powyższej informacji, osobom reprezentującym, pełnomocnikom, współpracownikom i pracownikom Kontrahenta, których dane zostały przekazane Fundacji Green Festival. 

 Fundacja Green Festival, Śledziejowice 172, 32-020 Wieliczka, NIP 6832099124, REGON 369501472; KRS: 0000718705